Symbol ᶹ – Modifier Small V with Hook, U+1DB9 symbol

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1DB9..

HTML code: ᶹ
CSS code: #css_example:after {  content: "1DB9";  } 
BASH code: echo -e 'u1DB9'
Do you like this symbol?: 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
..●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³..

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄143

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴²⁰

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
ᶦᵗˢ☞s͢͢͢ᶹʳʸᵃ᭄

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶦ ᵅᶬ༺ᴳᵒᶫᶹ᭄༻

0 0 0
Ꭰeѵil᭄ᶳʱᵅʳᶹ࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³ꔪ

0 0 0
●⃝ʀs̸᭄☞ᴳᶹʳᶹ᭄●

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³ Pahadi

0 0 0
ƑƑ✭ ᭄℟α𝕞α𝕪αηᴳᶹʳᶹ

0 0 0
Ѧᴋ᭄卂α𝕜Ⓐsħʰᶹᵑᶵ

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●1⁴3

0 0 0
Sᴋ᭄ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳ࿐

0 0 0
..●⃝cute☯hiyaᶹ᭄●⁴³..

0 0 0
●⃝ᶦ ᵅᶬ༺ᴳᵒᶫᶹ᭄༒࿐

0 0 0
ᶹᵏ╼⑰᭄ⓈⒶⒹⒶⓂ

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
❺g】ᵖᵃᵖᵖᶹ▬ᵇʰᵃᶦ

0 0 0
●⃝ᴳᶹʳᶹ᭄

0 0 0
Ak ●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄● King

0 0 0
☆●ᶫᵒꪜeᴳᶹʳᶹ●☆

0 0 0
🖤⃝⃝𝘾𝑯𝑨𝑵𝑫𝑹●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄

0 0 0
Ns●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄Ꮲʀΐɴᴄᴇ ヅ

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐Ã❤️s

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯sคтყคм̶☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
Opm ☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
₭₲ㅤ●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
『ᶹᵏ』 ᴾᵉʳᵘᵃᶰᵒ★╼

0 0 0
𝙰 𝙻 𝙾 𝙽 𝙴༒︎ᴷᶹᴺᵃᶴ࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●1⁴³

0 0 0
Avinash ●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●1

0 0 0
♡᭕ᬁ𓆩ཀᶹˢᵏᵃᶯ𓆪᭕ᬁ♡

0 0 0
My Life●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜᴇ☯[crow]ᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ ᴳᶹʳᶹ᭄ ● ×͜×ㅤ

0 0 0
●⃝$ur☯jitᶹ᭄●99+

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
Ꭰeѵil᭄ᶳʱᵅʳᶹ࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
ᶹⁿᵏɪʙʀᴀʜɪᴍ༆ᴺᴼᴼᴮ㋡Âxøm࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
☯ᴳᶹʳᶹ᭄ɴᴀʏᴀɴ࿐

0 0 0
฿₳Đᵐᶹᵑᵈᵃ࿐

0 0 0
Sk.●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³..

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●¹⁴³🐺✊ 𝐁ᶤ𝕋ŦⓊ

0 0 0
ꪝ𝕯 ᭄ℛᶹᶳᶦᵏᵃ࿐

0 0 0
Sᴋ᭄㉿ɪʀᴀɴᴳᶹʳᶹ᭄

0 0 0
ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯sîvaᴳᶹʳᶹ᭄

0 0 0
༺♥༻ᶦᵗˢ☞s͢͢͢ᶹʳʸᵃ᭄p@^tel༺♥༻

0 0 0
ꢺᶹʳʸᵃ᭄〆ᴮᴴᴬᴵ࿐

0 0 0
..●⃝cute☯hiyaᶹ᭄●⁴³..

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
✿●⃝𝕗𝕚𝕫𝕒∌ᶹ᭄❥❤️☆࿐꧂

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐×͜×teja×͜×亗

0 0 0
ᴬᴳ亗ᗩNᗩNᎠܔᶦ♤ᶹ

0 0 0
Sᴋ᭄ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳ࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴²⁰

0 0 0
➳●⃝ᶫᵒꪜᴇ☯Ꮦᶹᵈᶹ᭄

0 0 0
ᶦᵗˢ☞s͢͢͢ᶹʳʸᵃ᭄p@^tel

0 0 0
Ꭵ°᭄ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ࿐♥ ●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄● ꧁༒☬

0 0 0
☯ᴳᶹʳᶹ᭄ɴᴀʏᴀɴ࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●anup

0 0 0
ᶹᵊᶩᶩᶤ☯ʲᵃˢˢ࿋྄ིᤢ

0 0 0
꧁༺༒शि वा य༒༻ ꧂●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
ᶦᵗˢ☞s͢͢͢ᶹʳʸᵃ᭄p@

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³

0 0 0
❺g】ᵖᵃᵖᵖᶹ▬ᵇʰᵃᶦ

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜeᴳᶹʳᶹ᭄⅛

0 0 0
ᶦᵗˢ S͢͢͢ᶹʳʸᵃ᭄

0 0 0
꧂●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
Fsg●⃝ᶫᵒꪜeᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³░r░i░k░

0 0 0
ᴳᶹʳᶹ°᭄ಕನಸುಗಾರ♛࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●ᴮᴬᴮᴬ☠

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe☯ᴳᶹʳᶹ᭄●⁴³sarvesh

0 0 0
●⃝☯sun☯ᶹ᭄●

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
●⃝ᶫᵒꪜe💗ᴳᶹʳᶹ᭄࿐

0 0 0
Sᴋ᭄●ᶫᵒꪜeᴳᶹʳᶹ●☆

0 0 0
Popularity trends
4 19 23
0
ChironjitAa.dan❤🇦ᴀᴅᴀɴ࿐么adanG
2 13 15
0
आतंकवादी कायदेAxelAubinViramaChhariAtya
1 9 10
0
ᎻᏆIulian[bby] Incess™ BㅤΛㅤbㅤy ¿?Baby Bucin
1 8 9
0
꧁ĸιɴɢ❖ஆதி࿐꧁༺₳adi༻꧂𝙰𝙰𝙳𝙸 ♨Aᴋ᭄▪aadi ࿐ᴮᴼˢˢ×͜× Aadi
0 6 6
0
𝚋𝚊𝚋𝚎.⌫Miss-babe🇳🇵🇳🇵🇳🇵BabysophieBebs🇳🇵「ѕкя」༒ᙩムᙩéツ༒
6 -2 4
0
Aadarsh KumarAadarsh Pro⫷༒₳Đ₳ⱤŞⱧ༒⫸AadiAadarsh
FF
0 4 4
0
꧁ঔৣ☠︎$℧℩ℭℹ︎ⅆ❦☠︎ঔৣ꧂『sʜʀᴋ』•ᴮᴬᴰʙᴏʏツ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂『TG』 ཌĐʀᴀɢᴏƝད°ᴵᴰᴹ°ツ
Ama
0 4 4
0
Fz AmLa MafiaDraenei_wow_names@m∆|Bacot °.
1 2 3
0
ஆதவ் _ytAadhuAhavsura
0 3 3
0
HotMƛƦƧӇmЄԼԼƠ×͜×:)(:×͜×:)ᗰᗩᖇᔕᕼᗰᗴᒪᒪᗝ